♥ 54%
1h48min | Sortie le 01 février 2023 | Japon

Moi quand je me réincarne en Slime - Le film : Scarlet Bond

Score54%
Photo du film : Moi quand je me réincarne en Slime - Le film : Scarlet Bond
| 1h48min

REALISATEUR


ACTEURS

Miho Okasaki

Rimuru (voice)

Makoto Furukawa

Benimaru (voice)

Megumi Toyoguchi

Raphael (voice)

Tomoaki Maeno

Verudora (voice)

Sayaka Senbongi

Shuna (voice)

Mao Ichimichi

Shion (voice)

Takuya Eguchi

Souei (voice)

Hōchū Ōtsuka

Hakurou (voice)

Asuna Tomari

Gobuta (voice)

Jun Fukushima

Gabiru (voice)

Kanehira Yamamoto

Riguldo (voice)

Junichi Yanagita

Kurobe (voice)

Takahiro Sakurai

Diablo (voice)

Riko Fukumoto

Towa (voice)

Yuya Uchida

Hiiro (voice)

Shinpachi Tsuji

Chikuan (voice)

Subaru Kimura

Lacua (voice)