♥ 84%
2h05min | Sortie le 17 janvier 2024 | Japon

Godzilla Minus One

Score84%
Photo du film : Godzilla Minus One
| 2h05min

REALISATEUR


ACTEURS

Ryûnosuke Kamiki

Koichi Shikishima

Minami Hamabe

Noriko Oishi

Yuki Yamada

Shiro Mizushima

Munetaka Aoki

Sosaku Tachibana

Sakura Ando

Sumiko Ota

Mio Takaki

Captain Tatsuo Hotta

Yuya Endo

Tadayuki Saito

Kisuke Iida

Akio Itagaki