♥ 68%
1h52min | Sortie le 21 février 2024 | Chine

Le royaume des abysses

Score68%
Photo du film : Le royaume des abysses
| 1h52min

REALISATEUR

Tian Xiao Peng

Réalisateur


ACTEURS

Su Xin

Nanhe / Xiao Chou

Kuixing Teng

Chief Mate (Da Fu) / Father

Yang Ting

Stepmom / Flower

Ji Jing

Mother / Blue Carp

Haoran Guo

Purple Carp

Fang Taochen

Sweet Bean

Yi Dong

Younger Brother

Zhou Duan

Little carp